Continu werken aan verbetering

Wij willen datgene uit uw kind halen wat erin zit! Wij leggen de basis voor de toekomst. Deze basis moet stevig zijn, zodat onze leerlingen verder kunnen in hun vervolgopleiding en hun uiteindelijke carrière. Om dit te bereiken, dragen wij zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in.

 

Werken Met Kwaliteit voor Primair Onderwijs

Vanaf februari 2013 werken alle KPO-scholen, dus ook De Linde, met WMK-PO. Dit instrument geeft inzicht in onze sterke en zwakkere punten. Zo kunnen wij gericht werken aan verbetering.

 

Tevredenheidsonderzoeken

We houden regelmatig tevredenheidspeilingen onder leerlingen en ouders. Uit deze onderzoeken komen aandachtspunten naar voren, welke wij aangrijpen om verbeteringen aan te brengen in ons onderwijs. Het laatste tevredenheidsonderzoek is gehouden in 2012.

 

Leerresultaten

De leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden bepaald aan de hand van de landelijke Cito. Doordat leerkrachten inzicht hebben in de vorderingen van hun leerlingen kunnen zij hun instructie goed afstemmen en eventuele achterstanden oppakken. Per vakgebied hebben wij onszelf doelen gesteld. Belangrijk daarbij is dat wij de doelen voor elk kind reëel en uitdagend willen houden; wij willen onze kinderen laten presteren naar vermogen.

 

Eindopbrengsten

Gemiddelde scores van de CITO eindtoets basisonderwijs:

  De Linde Landelijk Gemiddelde
2013-2014 534,2 534,4
2014-2015 536,9 534,8
2015-2016 533,6 534,5
2016-2017 535.9 535,1
2017-2018 541,0 534,9

 

 

Uitstroom

Jaarlijks leggen we vast naar welke schooltypes onze schoolverlaters gaan:

Schooltype Percentage 2015-2016 Percentage 2016-2017 Percentage 2017-2018
VWO 11% 10 31%
HAVO/VWO 42% 50% 39%
VMBO/TH 21% 20% 23%
VMBO/Kader 26% 20% 7%

 

Vastlegging

Door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbenden (Inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie.