Continu werken aan verbetering

Wij willen datgene uit uw kind halen wat erin zit!  Om dit te bereiken, dragen wij zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs. Om deze kwaliteit te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in.

 

Tevredenheidsonderzoeken

We houden regelmatig tevredenheidspeilingen onder onze leerlingen en hun ouders. Uit deze onderzoeken komen aandachtspunten naar voren, welke wij aangrijpen om verbeteringen aan te brengen in ons onderwijs. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van onze school.

 

Leerresultaten

De leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden bepaald aan de hand van de landelijke Cito. Doordat leerkrachten inzicht hebben in de vorderingen van hun leerlingen kunnen zij hun instructie goed afstemmen en eventuele achterstanden oppakken. Per vakgebied hebben wij onszelf doelen gesteld. Belangrijk daarbij is dat wij de doelen voor elk kind reëel en uitdagend willen houden; wij willen onze kinderen laten presteren naar vermogen.

 

Eindopbrengsten

Gemiddelde scores van de CITO eindtoets basisonderwijs:

  De Linde Landelijk Gemiddelde
2014-2015 536,9 534,8
2015-2016 533,6 534,5
2016-2017 535,9 535,1
2017-2018 541,0 534,9
2018-2019 537,1 537,1

 

In het schooljaar 2019-2020 is, in verband met Corona, de CITO eindtoets niet afgenomen. 

 

Uitstroom

Jaarlijks leggen we vast naar welke schooltypes onze schoolverlaters gaan:

Schooltype Percentage 2017-2018 Percentage 2018-2019 Percentage 2019-2020
VWO 31% 17% 5%
HAVO/VWO 39% 39% 42%
MAVO/HAVO   11% 16%
VMBO/TH 23% 22% 21%
VMBO/Kader 7% 11% 16%

 

Vastlegging

Door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie.