Continu werken aan verbetering

Wij willen datgene uit uw kind halen wat erin zit!  Om dit te bereiken, dragen wij zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs. Om deze kwaliteit te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in.

 

Werken Met Kwaliteit voor Primair Onderwijs

Vanaf februari 2013 werken alle KPO-scholen, dus ook De Linde, met WMK-PO. Dit systeem geeft ons inzicht in onze sterke en zwakkere punten. Zo kunnen wij gericht werken aan verbetering.

 

Tevredenheidsonderzoeken

We houden regelmatig tevredenheidspeilingen onder onze leerlingen en hun ouders. Uit deze onderzoeken komen aandachtspunten naar voren, welke wij aangrijpen om verbeteringen aan te brengen in ons onderwijs. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van onze school. Hier kunt u de samenvatting van de tevredenheidsonderzoeken vinden.

 

Leerresultaten

De leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden bepaald aan de hand van de landelijke Cito. Doordat leerkrachten inzicht hebben in de vorderingen van hun leerlingen kunnen zij hun instructie goed afstemmen en eventuele achterstanden oppakken. Per vakgebied hebben wij onszelf doelen gesteld. Belangrijk daarbij is dat wij de doelen voor elk kind reëel en uitdagend willen houden; wij willen onze kinderen laten presteren naar vermogen.

 

Eindopbrengsten

Gemiddelde scores van de CITO eindtoets basisonderwijs:

  De Linde Landelijk Gemiddelde
2013-2014 534,2 534,4
2014-2015 536,9 534,8
2015-2016 533,6 534,5
2016-2017 535.9 535,1
2017-2018 541,0 534,9

 

 

Uitstroom

Jaarlijks leggen we vast naar welke schooltypes onze schoolverlaters gaan:

Schooltype Percentage 2015-2016 Percentage 2016-2017 Percentage 2017-2018
VWO 11% 10 31%
HAVO/VWO 42% 50% 39%
VMBO/TH 21% 20% 23%
VMBO/Kader 26% 20% 7%

 

Vastlegging

Door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie.