Een belangrijke rol

Oudervereniging, Een belangrijke rol

De tijd die uw kind op school doorbrengt, moet zo leerzaam en plezierig mogelijk verlopen. Om hierbij te helpen, hebben wij een oudervereniging (OV). Deze OV ondersteunt ons team daar waar de inbreng van ouders gewenst is.

 

Een duidelijk doel

Alle ouders, die kinderen op onze school hebben, zijn automatisch lid van de R.K. Oudervereniging De Linde. Omdat er sprake is van een vereniging zijn er statuten met richtlijnen. Hierin staat onder andere de doelstelling van de OV omschreven: ‘Het doel van de oudervereniging is een werkend en ondersteunend geheel te vormen tussen de ouders van de kinderen op school enerzijds en het schoolteam en het bestuur anderzijds.’ Dit komt onder andere tot uitdrukking door het meehelpen aan de organisatie en de uitvoering van activiteiten en evenementen, welke op school of in schoolverband voor de kinderen georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn het sinterklaasfeest, de carnavalsviering, sportdag, schoolreisjes en excursies. Naast deze organisatorische en uitvoerende taken is er sprake van regelmatig contact en overleg met het team om de situatie school - kind zo optimaal mogelijk te doen zijn.

 

De vrijwillige ouderbijdrage

De samenstelling en de verkiezing van het bestuur geschiedt conform de door de statuten voorgeschreven procedure. Het bestuur legt rekening en verantwoording af aan haar leden. Het kasverslag en jaarverslag van voorgaand schooljaar liggen met de Meet & Greet ter inzage in de stand van de OV, welke jaarlijks in september wordt gehouden. Zoals zoveel verenigingen heeft ook de OV te maken met financiën. Teneinde aan de uitgaven te kunnen voldoen, wordt van ieder lid een contributiebijdrage gevraagd. Volgens de wet is de school verplicht de ouderbijdrage te innen middels een Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt elk jaar vastgesteld. De wet gaat er vanuit dat de school verantwoordelijk is voor alle activiteiten die opgenomen zijn in het activiteitenplan. Indien daar een bijdrage voor wordt gevraagd dan moet de school dat afspreken met de ouders via de Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage.

 

Samenstelling van de OV voor schooljaar 2020-2021

Voorzitter:                   Mandy Dam

Secretaris:                  Erwin Raats

Penningmeester:        Johannie van der Sanden

 

Leden:

Anouk Veraart, Claudia Buermans, Hans Oostvogels, Ingrid Akkermans, Natasja Verbocht, Rasheda Belleter, Roald Gommeren, Samantha Oostvogels, Sanne Vissers.

 

Ideeënbus

De ideeënbus staat in het halletje bij groep 3-4

Wensen, ideeën, tips zijn nog altijd welkom!! Denk bv. aan suggesties voor het jaarlijkse schoolreisje of voor de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Carnaval.

 

 

Een vraag of opmerking?

U kunt altijd terecht bij één van de OV-leden met vragen of opmerkingen.

De OV is te bereiken via oudervereniging@delindekpo.nl.