Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 8

 

Maandag      

08.30 - 14.30 uur

 

Dinsdag

08.30 - 14.30 uur

 

Woensdag

08.30 - 12.30 uur

 

Donderdag

08.30 - 14.30 uur

 

Vrijdag

08.30 - 14.30 uur

 

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag eten de kinderen op school. Om 14.30u is de school uit en kunt u uw kind op komen halen.

Natuurlijk mag u uw 4-jarige tijdens de eerste paar weken op school tot in de klas brengen. Maar wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. Daarom komen alle kinderen vanaf groep 1-2 zelfstandig naar binnen.

 

Herfstvakantie 16-10-2023 t/m 20-10-2023
Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 05-01-2024
Carnavalsvakantie 12-02-2024 t/m 16-02-2024
Pasen 01-04-2024
Meivakantie 22-04-2024 t/m 03-05-2024
Hemelvaart 09-05-2024 en 10-05-2024
Tweede Pinksterdag 20-05-2024
Zomervakantie 08-07-2025 t/m 16-08-2024

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Op De Linde wordt de Buiten Schoolse Opvang aangeboden door:

BSO De Bergsebaan Manon Boshouwers; e-mail manon.boshouwers@outlook.com; tel.: 06-18 18 99 99.

SportBSO In de Roos; e-mail info@sportbsoinderoos.nl; tel.: 06-54 68 09 43

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind. Als ouders en school samenwerken, bevorderen wij gezamenlijk de ontwikkeling en kansen van uw kind. Daarom zien wij ouderbetrokkenheid als een niet-vrijblijvende maar wel gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind.

 

Een belangrijke rol

De tijd die uw kind op school doorbrengt, moet zo leerzaam en plezierig mogelijk verlopen. Om hierbij te helpen, hebben wij een oudervereniging (OV). Deze OV ondersteunt ons team daar waar de inbreng van ouders gewenst is.

Een duidelijk doel

Alle ouders, die kinderen op onze school hebben, zijn automatisch lid van de R.K. Oudervereniging De Linde. Omdat er sprake is van een vereniging zijn er statuten met richtlijnen. Hierin staat onder andere de doelstelling van de OV omschreven: ‘Het doel van de oudervereniging is een werkend en ondersteunend geheel te vormen tussen de ouders van de kinderen op school enerzijds en het schoolteam en het bestuur anderzijds.’ Dit komt onder andere tot uitdrukking door het meehelpen aan de organisatie en de uitvoering van activiteiten en evenementen, welke op school of in schoolverband voor de kinderen georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn het sinterklaasfeest, de carnavalsviering, sportdag, schoolreisjes en excursies. Naast deze organisatorische en uitvoerende taken is er sprake van regelmatig contact en overleg met het team om de situatie school - kind zo optimaal mogelijk te doen zijn.

De vrijwillige ouderbijdrage

De samenstelling en de verkiezing van het bestuur geschiedt conform de door de statuten voorgeschreven procedure. Het bestuur legt rekening en verantwoording af aan haar leden. Het kasverslag en jaarverslag van voorgaand schooljaar liggen met de Meet & Greet ter inzage in de stand van de OV, welke jaarlijks in september wordt gehouden. Zoals zoveel verenigingen heeft ook de OV te maken met financiën. Teneinde aan de uitgaven te kunnen voldoen, wordt van ieder lid een contributiebijdrage gevraagd. Volgens de wet is de school verplicht de ouderbijdrage te innen middels een Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt elk jaar vastgesteld. De wet gaat er vanuit dat de school verantwoordelijk is voor alle activiteiten die opgenomen zijn in het activiteitenplan. Indien daar een bijdrage voor wordt gevraagd dan moet de school dat afspreken met de ouders via de Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage.

Samenstelling van de OV voor schooljaar 2021-2022

Voorzitter:                   Mandy Dam

Secretaris:                  Anouk Veraart

Penningmeester:       Rasheda Belleter

Leden:

Ingrid Akkermans, Roald Gommeren, Rasheda Belleter en Samantha Oostvogels, Natasja Verbocht en Sanne Vissers

Een vraag of opmerking?

Wensen, ideeën, tips zijn nog altijd welkom!! Denk bv. aan suggesties voor het jaarlijkse schoolreisje of voor de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Carnaval.

U kunt altijd terecht bij één van de OV-leden met vragen of opmerkingen.

De OV is te bereiken via oudervereniging@delindekpo.nl.

 

 

 

 

 

De klassenouder, die elk jaar opnieuw aan het begin van het schooljaar gevraagd wordt, neemt bepaalde karweitjes uit handen van de leerkracht. Daarbij moet gedacht worden aan het regelen van hulp waarvoor ouders zich kunnen opgegeven, zoals het vervoer naar- of het begeleiden van activiteiten. Veel activiteiten kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende hulpouders, vandaar dat uw inzet zeer gewaardeerd wordt. Voor het assisteren bij activiteiten op school worden ouders uitgenodigd door de klassenouder of door de betreffende werkgroep om zich aan te melden. Hierbij kunt u denken aan de volgende activiteiten:

• handvaardigheid

• verkeersexamen

• sportdag, schoolreis

• diverse vieringen

• begeleiding excursies

• klein onderhoud aan de school, enz.

Kortom, er zijn tal van mogelijkheden om bij het onderwijs en de activiteiten van de kinderen betrokken te zijn, indien de ouders dat wensen. Ouders die leerlingen begeleiden zijn hier altijd voor verzekerd.

Daarnaast is er een aantal keer per jaar overleg tussen de klassenouders en de school. De onderwerpen die besproken worden zijn heel divers, zoals bijvoorbeeld veiligheid, het luizenprotocol en pestgedrag. De klassenouders dienen als klankbordgroep van de ouders.

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden, zoals dat in de wet is voorgeschreven. Deze raad, kortweg de MR genoemd, bestaat voor de helft uit personeelsleden (PMR) en voor de helft uit ouders (OMR). De MR geeft instemming of advies op het gebied van schoolse aangelegenheden. Hoe een en ander werkt is in de Wet Medezeggenschap Onderwijs vastgelegd. In deze wet worden de algemene en bijzondere bevoegdheden omschreven.

Leden van de medezeggenschapsraad

Voorzitter Dhr. W. Dam (ouder)
Secretaris Mevr. N. Bink (personeel)
Leden Mevr. N. de Ruiter (personeel)
  Mevr. I. van Pul (ouder)
   
Afgevaardigde GMR

Dhr. J. Hoppenbrouwers (ouder)

 

Contact?

Als u als ouder een keer wil meedenken of meepraten, bent u altijd welkom op de vrije stoel. Aanmelden kan via Ilse van Pul of door een mail te sturen naar: mr.delinde@delindekpo.nl 

Bij vragen, opmerkingen, voorstellen of interesse in de notulen van de MR kunt u tevens een mail sturen naar bovengenoemde mailadres. 

Vanuit de school wordt er één lid afgevaardigd voor de GMR van KPO.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de bovenschoolse schoolgids van KPO Roosendaal.

Uw kind is ziek? Of kan om een andere onvoorziene reden de school niet bezoeken? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit  's ochtends voor 8.00 uur te melden via Social Schools, telefonisch via 0165 - 366 503 of door een briefje mee te geven aan een broertje of zusje. 

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons destijds heeft opgegeven. Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor de documentatie omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.htm.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt

Extra verlof?

Voor de toestemming op de aanvraag van ouders om extra verlof geldt het volgende:

- Tot en met 10 dagen beslist de directeur van de school of er toestemming gegeven wordt;

- Aanvragen van meer dan 10 dagen, worden direct naar de leerplichtambtenaar gestuurd.

Extra verlof mag door de directeur alleen worden toegekend als er sprake is van een aanvraag vanwege een religieuze feestdag, gewichtige omstandigheden of aard van het beroep van (één van de) ouder(s).

 

Religieuze feestdag

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school.

 

Gewichtige omstandigheden

Onder gewichtige omstandigheden vallen alleen:

- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind;

- Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders en/of grootouders;

- 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;

- Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.

- Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind;

- Verhuizing van gezin.

 

Aard van het beroep van (één van de) ouder(s)

Dit vakantieverlof kent de schooldirecteur toe. Hij kan dit verlof verlenen, indien het door de

specifieke aard van het beroep van (één van de) ouder(s) het voor het gezin in geen van de

schoolvakanties in één schooljaar mogelijk is om met vakantie te gaan. Hiertoe moet een schriftelijk verzoek worden ingediend, dat gepaard gaat met een werkgeversverklaring of een verklaring van bijvoorbeeld een accountant (bij zelfstandigen) dat deze periode de bedrijfsactiviteiten in gevaar brengen.

Binnen deze voorwaarde mag het vakantieverlof;

- Eén maal per schooljaar plaatsvinden en maximaal tien schooldagen bedragen;

- Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 

Nb:

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar van de woongemeente een kennisgeving ongeoorloofd schoolverzuim te sturen wanneer de leerling, ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na dagtekening van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school.