Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 8

 

Maandag      

08.30 - 14.30 uur

 

Dinsdag

08.30 - 14.30 uur

 

Woensdag

08.30 - 12.30 uur

 

Donderdag

08.30 - 14.30 uur

 

Vrijdag

08.30 - 14.30 uur

 

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag eten de kinderen op school. Om 14.30u is de school uit en kunt u uw kind op komen halen.

Natuurlijk mag u uw 4-jarige tijdens de eerste paar weken op school tot in de klas brengen. Maar wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. Daarom komen alle kinderen vanaf groep 1-2 zelfstandig naar binnen.

 

Herfstvakantie23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie26 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart26 en 27 mei 2022
Pinksteren6 juni 2022
Zomervakantie23 juli t/m 4 september 2022

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Op De Linde wordt de Buiten Schoolse Opvang aangeboden door:

BSO De Bergsebaan Manon Boshouwers; e-mail manon.boshouwers@outlook.com; tel.: 06-18 18 99 99.

SportBSO In de Roos; e-mail info@sportbsoinderoos.nl; tel.: 06-54 68 09 43

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind. Als ouders en school samenwerken, bevorderen wij gezamenlijk de ontwikkeling en kansen van uw kind. Daarom zien wij ouderbetrokkenheid als een niet-vrijblijvende maar wel gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind.

 

Een belangrijke rol

De tijd die uw kind op school doorbrengt, moet zo leerzaam en plezierig mogelijk verlopen. Om hierbij te helpen, hebben wij een oudervereniging (OV). Deze OV ondersteunt ons team daar waar de inbreng van ouders gewenst is.

 

Een duidelijk doel

Alle ouders, die kinderen op onze school hebben, zijn automatisch lid van de R.K. Oudervereniging De Linde. Omdat er sprake is van een vereniging zijn er statuten met richtlijnen. Hierin staat onder andere de doelstelling van de OV omschreven: ‘Het doel van de oudervereniging is een werkend en ondersteunend geheel te vormen tussen de ouders van de kinderen op school enerzijds en het schoolteam en het bestuur anderzijds.’ Dit komt onder andere tot uitdrukking door het meehelpen aan de organisatie en de uitvoering van activiteiten en evenementen, welke op school of in schoolverband voor de kinderen georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn het sinterklaasfeest, de carnavalsviering, sportdag, schoolreisjes en excursies. Naast deze organisatorische en uitvoerende taken is er sprake van regelmatig contact en overleg met het team om de situatie school - kind zo optimaal mogelijk te doen zijn.

 

De vrijwillige ouderbijdrage

De samenstelling en de verkiezing van het bestuur geschiedt conform de door de statuten voorgeschreven procedure. Het bestuur legt rekening en verantwoording af aan haar leden. Het kasverslag en jaarverslag van voorgaand schooljaar liggen met de Meet & Greet ter inzage in de stand van de OV, welke jaarlijks in september wordt gehouden. Zoals zoveel verenigingen heeft ook de OV te maken met financiën. Teneinde aan de uitgaven te kunnen voldoen, wordt van ieder lid een contributiebijdrage gevraagd. Volgens de wet is de school verplicht de ouderbijdrage te innen middels een Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt elk jaar vastgesteld. De wet gaat er vanuit dat de school verantwoordelijk is voor alle activiteiten die opgenomen zijn in het activiteitenplan. Indien daar een bijdrage voor wordt gevraagd dan moet de school dat afspreken met de ouders via de Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage.

 

Samenstelling van de OV voor schooljaar 2021-2022

Voorzitter:                   Mandy Dam

Secretaris:                  Anouk Veraart

Penningmeester:       Johannie van der Sanden

Leden:

Ingrid Akkermans, Roald Gommeren, Rasheda Belleter en Samantha Oostvogels, Natasja Verbocht en Sanne Vissers

 

Ideeënbus

De ideeënbus staat in het halletje bij groep 3-4

Wensen, ideeën, tips zijn nog altijd welkom!! Denk bv. aan suggesties voor het jaarlijkse schoolreisje of voor de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Carnaval.

 

Een vraag of opmerking?

U kunt altijd terecht bij één van de OV-leden met vragen of opmerkingen.

De OV is te bereiken via oudervereniging@delindekpo.nl.

 

 

 

 

 

De klassenouder, die elk jaar opnieuw aan het begin van het schooljaar gevraagd wordt, neemt bepaalde karweitjes uit handen van de leerkracht. Daarbij moet gedacht worden aan het regelen van hulp waarvoor ouders zich kunnen opgegeven, zoals het vervoer naar- of het begeleiden van activiteiten. Veel activiteiten kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende hulpouders, vandaar dat uw inzet zeer gewaardeerd wordt. Voor het assisteren bij activiteiten op school worden ouders uitgenodigd door de klassenouder of door de betreffende werkgroep om zich aan te melden. Hierbij kunt u denken aan de volgende activiteiten:

 

• handvaardigheid

• verkeersexamen

• sportdag, schoolreis

• diverse vieringen

• begeleiding excursies

• klein onderhoud aan de school, enz.

 

Kortom, er zijn tal van mogelijkheden om bij het onderwijs en de activiteiten van de kinderen betrokken te zijn, indien de ouders dat wensen. Ouders die leerlingen begeleiden zijn hier altijd voor verzekerd.

 

Daarnaast is er een aantal keer per jaar overleg tussen de klassenouders en de school. De onderwerpen die besproken worden zijn heel divers, zoals bijvoorbeeld veiligheid, het luizenprotocol en pestgedrag. De klassenouders dienen als klankbordgroep van de ouders.

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden, zoals dat in de wet is voorgeschreven. Deze raad, kortweg de MR genoemd, bestaat voor de helft uit personeelsleden (PMR) en voor de helft uit ouders (OMR). De MR geeft instemming of advies op het gebied van schoolse aangelegenheden. Hoe een en ander werkt is in de Wet Medezeggenschap Onderwijs vastgelegd. In deze wet worden de algemene en bijzondere bevoegdheden omschreven.

Leden van de medezeggenschapsraad

VoorzitterDhr. W. Dam (ouder)
SecretarisMevr. N. Bink (personeel)
LedenMevr. N. de Ruiter (personeel)
 Mevr. I. van Pul (ouder)
  
Afgevaardigde GMR

Dhr. J. Hoppenbrouwers (ouder)

 

Contact?

Als u als ouder een keer wil meedenken of meepraten, bent u altijd welkom op de vrije stoel. Aanmelden kan via Wilbert Dam of door een mail te sturen naar: mr.delinde@delindekpo.nl 

Bij vragen, opmerkingen, voorstellen of interesse in de notulen van de MR kunt u tevens een mail sturen naar bovengenoemde mailadres. 

Vanuit de school wordt er één lid afgevaardigd voor de GMR van KPO.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de bovenschoolse schoolgids van KPO Roosendaal.

Uw kind is ziek? Of kan om een andere onvoorziene reden de school niet bezoeken? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit  's ochtends voor 8.00 uur te melden via Social Schools, telefonisch via 0165 - 366 503 of door een briefje mee te geven aan een broertje of zusje. 

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons destijds heeft opgegeven. Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Door toenemend gebruik van ICT in het onderwijs wordt ook het zorgdragen voor privacy steeds belangrijker. De digitale leermiddelen en systemen verzamelen steeds meer leerlinggegevens die moeten worden beschermd. Daarnaast maakt ook de aanwezigheid van leerlingen op het internet en sociale media dat het thema privacy niet uit het onderwijs is weg te denken.

Stichting KPO Roosendaal heeft daarom de volgende acties ondernomen om dit te borgen in haar organisatie:

  • Er is een privacybeleid en privacyreglement opgesteld waarin alle zaken omtrent privacy worden benoemd en afspraken zijn vastgelegd.
  • Alle leveranciers van digitale leermiddelen en administratiesystemen zijn geïnventariseerd en met deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd welke gegevens een leverancier vastlegt en worden afspraken gemaakt omtrent de privacy, beveiliging en toegang tot deze gegevens.
  • Eenmaal per jaar zullen alle afspraken en overeenkomsten omtrent privacy en beveiliging worden doorgelicht door een extern bureau.
  • Er is een protocol internet en sociale media opgesteld wat een leidraad is voor personeel en leerlingen in het gebruik van social media. Tevens wordt dit protocol als uitgangspunt gebruikt in de lessen over mediawijsheid.

Voor de documentatie omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.htm.

De klokkenluidersregeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

De regeling heeft als uitgangspunt dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern gemeld dient te worden, opdat de organisatie in de gelegenheid wordt gesteld om adequaat hiermee om te gaan. Er zijn echter gevallen denkbaar dat in redelijkheid niet verwacht kan worden dat eerst de interne procedure doorlopen wordt. In dat geval kan direct melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.

De klokkenluidersregeling is niet van toepassing als een ouder of leerkracht het niet eens is met een besluit of handeling waarbij het om het eigen belang van de ouder of leerkracht gaat. Als dat het geval is, moet de klachtenregeling gevolgd worden. We spreken van een (vermoeden van) ernstige misstand als het maatschappelijk belang geschaad dreigt te worden, bijvoorbeeld wanneer het om een strafbaar feit gaat, of om het handelen in strijd met wettelijke regels of het in gevaar brengen van de volksgezondheid of de veiligheid. De klokkenluidersregeling beschrijft hoe een ouder of personeelslid deze misstand kan melden op een manier die voorkomt dat hij nadeel ondervindt van de melding. De regeling geeft ook aan hoe er met de melding moet worden omgegaan. Centraal daarbij staat de vertrouwenspersoon integriteit. Bij deze niet aan KPO verbonden persoon wordt de melding gedaan. Hij kan de klokkenluider van advies dienen, beoordeelt of er onderzoek naar de misstand moet plaatsvinden en hoe dat zal gebeuren. Hierbij zorgt de vertrouwenspersoon integriteit ervoor, dat de identiteit van de melder (‘klokkenluider’) beschermd wordt. Dat doet hij in overleg met de klokkenluider. De klokkenluidersregeling kunt u hier vinden. 

De contactgegevens voor de vertrouwenspersoon integriteit zijn:

Mr. drs. Peter J.M. van den Heuvel

Telefoon: 06 1148 1807

e-mail: boeheu@gmail.com