Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 8

 

Maandag      

08.30 - 14.30 uur

 

Dinsdag

08.30 - 14.30 uur

 

Woensdag

08.30 - 12.30 uur

 

Donderdag

08.30 - 14.30 uur

 

Vrijdag

08.30 - 14.30 uur

 

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag eten de kinderen op school. Om 14.30u is de school uit en kunt u uw kind op komen halen.

Natuurlijk mag u uw 4-jarige tijdens de eerste paar weken op school tot in de klas brengen. Maar wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. Daarom komen alle kinderen vanaf groep 1-2 zelfstandig naar binnen.

 

Herfstvakantie24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie20-02-2023 t/m 24-02-2023
Pasen10-04-2023
Meivakantie24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart18-05-2023 en 19-05-2023
Pinksteren29-05-2023
Zomervakantie17-07-2023 t/m 25-08-2023

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Op De Linde wordt de Buiten Schoolse Opvang aangeboden door:

BSO De Bergsebaan Manon Boshouwers; e-mail manon.boshouwers@outlook.com; tel.: 06-18 18 99 99.

SportBSO In de Roos; e-mail info@sportbsoinderoos.nl; tel.: 06-54 68 09 43

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind. Als ouders en school samenwerken, bevorderen wij gezamenlijk de ontwikkeling en kansen van uw kind. Daarom zien wij ouderbetrokkenheid als een niet-vrijblijvende maar wel gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind.

 

Een belangrijke rol

De tijd die uw kind op school doorbrengt, moet zo leerzaam en plezierig mogelijk verlopen. Om hierbij te helpen, hebben wij een oudervereniging (OV). Deze OV ondersteunt ons team daar waar de inbreng van ouders gewenst is.

Een duidelijk doel

Alle ouders, die kinderen op onze school hebben, zijn automatisch lid van de R.K. Oudervereniging De Linde. Omdat er sprake is van een vereniging zijn er statuten met richtlijnen. Hierin staat onder andere de doelstelling van de OV omschreven: ‘Het doel van de oudervereniging is een werkend en ondersteunend geheel te vormen tussen de ouders van de kinderen op school enerzijds en het schoolteam en het bestuur anderzijds.’ Dit komt onder andere tot uitdrukking door het meehelpen aan de organisatie en de uitvoering van activiteiten en evenementen, welke op school of in schoolverband voor de kinderen georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn het sinterklaasfeest, de carnavalsviering, sportdag, schoolreisjes en excursies. Naast deze organisatorische en uitvoerende taken is er sprake van regelmatig contact en overleg met het team om de situatie school - kind zo optimaal mogelijk te doen zijn.

De vrijwillige ouderbijdrage

De samenstelling en de verkiezing van het bestuur geschiedt conform de door de statuten voorgeschreven procedure. Het bestuur legt rekening en verantwoording af aan haar leden. Het kasverslag en jaarverslag van voorgaand schooljaar liggen met de Meet & Greet ter inzage in de stand van de OV, welke jaarlijks in september wordt gehouden. Zoals zoveel verenigingen heeft ook de OV te maken met financiën. Teneinde aan de uitgaven te kunnen voldoen, wordt van ieder lid een contributiebijdrage gevraagd. Volgens de wet is de school verplicht de ouderbijdrage te innen middels een Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt elk jaar vastgesteld. De wet gaat er vanuit dat de school verantwoordelijk is voor alle activiteiten die opgenomen zijn in het activiteitenplan. Indien daar een bijdrage voor wordt gevraagd dan moet de school dat afspreken met de ouders via de Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage.

Samenstelling van de OV voor schooljaar 2021-2022

Voorzitter:                   Mandy Dam

Secretaris:                  Anouk Veraart

Penningmeester:       Rasheda Belleter

Leden:

Ingrid Akkermans, Roald Gommeren, Rasheda Belleter en Samantha Oostvogels, Natasja Verbocht en Sanne Vissers

Een vraag of opmerking?

Wensen, ideeën, tips zijn nog altijd welkom!! Denk bv. aan suggesties voor het jaarlijkse schoolreisje of voor de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Carnaval.

U kunt altijd terecht bij één van de OV-leden met vragen of opmerkingen.

De OV is te bereiken via oudervereniging@delindekpo.nl.

 

 

 

 

 

De klassenouder, die elk jaar opnieuw aan het begin van het schooljaar gevraagd wordt, neemt bepaalde karweitjes uit handen van de leerkracht. Daarbij moet gedacht worden aan het regelen van hulp waarvoor ouders zich kunnen opgegeven, zoals het vervoer naar- of het begeleiden van activiteiten. Veel activiteiten kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende hulpouders, vandaar dat uw inzet zeer gewaardeerd wordt. Voor het assisteren bij activiteiten op school worden ouders uitgenodigd door de klassenouder of door de betreffende werkgroep om zich aan te melden. Hierbij kunt u denken aan de volgende activiteiten:

• handvaardigheid

• verkeersexamen

• sportdag, schoolreis

• diverse vieringen

• begeleiding excursies

• klein onderhoud aan de school, enz.

Kortom, er zijn tal van mogelijkheden om bij het onderwijs en de activiteiten van de kinderen betrokken te zijn, indien de ouders dat wensen. Ouders die leerlingen begeleiden zijn hier altijd voor verzekerd.

Daarnaast is er een aantal keer per jaar overleg tussen de klassenouders en de school. De onderwerpen die besproken worden zijn heel divers, zoals bijvoorbeeld veiligheid, het luizenprotocol en pestgedrag. De klassenouders dienen als klankbordgroep van de ouders.

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden, zoals dat in de wet is voorgeschreven. Deze raad, kortweg de MR genoemd, bestaat voor de helft uit personeelsleden (PMR) en voor de helft uit ouders (OMR). De MR geeft instemming of advies op het gebied van schoolse aangelegenheden. Hoe een en ander werkt is in de Wet Medezeggenschap Onderwijs vastgelegd. In deze wet worden de algemene en bijzondere bevoegdheden omschreven.

Leden van de medezeggenschapsraad

VoorzitterDhr. W. Dam (ouder)
SecretarisMevr. N. Bink (personeel)
LedenMevr. N. de Ruiter (personeel)
 Mevr. I. van Pul (ouder)
  
Afgevaardigde GMR

Dhr. J. Hoppenbrouwers (ouder)

 

Contact?

Als u als ouder een keer wil meedenken of meepraten, bent u altijd welkom op de vrije stoel. Aanmelden kan via Ilse van Pul of door een mail te sturen naar: mr.delinde@delindekpo.nl 

Bij vragen, opmerkingen, voorstellen of interesse in de notulen van de MR kunt u tevens een mail sturen naar bovengenoemde mailadres. 

Vanuit de school wordt er één lid afgevaardigd voor de GMR van KPO.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de bovenschoolse schoolgids van KPO Roosendaal.

Uw kind is ziek? Of kan om een andere onvoorziene reden de school niet bezoeken? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit  's ochtends voor 8.00 uur te melden via Social Schools, telefonisch via 0165 - 366 503 of door een briefje mee te geven aan een broertje of zusje. 

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons destijds heeft opgegeven. Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor de documentatie omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.htm.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten